Wednesday, November 20, 2013

Install MySQL on Raspberry Pi

To install MySQL on Raspberry Pi, enter the commands:
$ sudo apt-get install mysql-server
$ sudo apt-get install mysql-client
$ sudo apt-get install php5-mysql

Restart Apache2 after installed.
$ sudo service apache2 restartNo comments: